Deze site gebruikt cookies. · Wat zijn cookies? Ik ga akkoord

Algemene voorwaarden

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)
Geregistreerd kantoor: Stockholm, Zweden
Reg.nr: 556012-6293

Onderstaande verwijzingen naar "SCA", "ons" of "we/wij" zijn verwijzingen naar Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) als aanbieder van deze website ("Site"), tenzij hierop volgt dat een bepaalde site of andere dienst een andere entiteit aangeeft, waarbij "SCA" zal verwijzen naar een dergelijke entiteit. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing in relatie tot sites en andere diensten die verwijzen naar deze Algemene voorwaarden. 

SCA zal voor de doeleinden van het aanbieden van de site en deze Algemene voorwaarden voldoen aan de Zweedse wetgeving. Aangezien de SCA Groep wereldwijde entiteiten omvat, dient te worden opgemerkt dat bij het noemen van een ander bedrijf als aanbieder van een bepaalde site of dienst verschillende of aanvullende regels kunnen worden vereist door de nationale wetten van het land waarin een dergelijke entiteit gevestigd is. In een dergelijk geval zijn de nationale wetten van toepassing en zullen deze in de vereiste mate worden nageleefd door een dergelijke entiteit.

Juridische verklaring

De materialen op deze site worden door SCA aangeboden als dienst aan zijn klanten en mogen alleen worden gebruikt voor informatiedoeleinden. Losse kopieën mogen worden gedownload, onderhevig aan de onderstaande voorwaarden.

Door enig materiaal van deze site te downloaden, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u hier niet mee akkoord gaat dient u de site niet te gebruiken en geen materialen te downloaden.

Informatie over handelsmerken

Alle namen, logo's en handelsmerken zijn het eigendom van SCA, zijn gelieerde ondernemingen, gerelateerde bedrijven of zijn licentiehouders of joint venture-partners. De handelsmerken en merknamen van SCA mogen alleen worden gebruikt zoals aangegeven in deze Algemene voorwaarden of met voorafgaande schriftelijke toestemming van SCA.

Enig gebruik van de handelsmerken van SCA in reclame en promotie van producten van SCA vereist de juiste erkenning.

Beperkt gebruik/Enkelvoudige kopieervergunning

Alle inhoud op deze site, zoals tekst, grafische afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips en software, is het eigendom van SCA of diens leveranciers van inhoud en wordt beschermd door de Zweedse en internationale auteurswetgeving. Ongeoorloofd gebruik of verspreiding van enig materiaal van deze site kan een inbreuk zijn op wetgeving inzake auteursrecht, handelsmerken en/of andere wetten en is onderhevig aan civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

Deze site of enig gedeelte van deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, wederverkocht of anderszins geëxploiteerd voor enig commercieel gebruik dat niet uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan door SCA. U mag één kopie van de informatie gevonden op sites van SCA downloaden op een enkele computer, alleen voor persoonlijk, niet-commercieel, intern gebruik.

U mag de informatie niet aanpassen, gebruiken of overdragen voor commerciële doeleinden, noch mag u enige auteursrechtelijke of anderszins beschermde kennisgeving uit de informatie verwijderen. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor het voorkomen van enig ongeoorloofd kopiëren van het materiaal en het zorgdragen voor naleving van deze beperkingen door alle medewerkers en contractanten (indien van toepassing) van uw organisatie.

U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle van toepassing zijnde auteursrechtwetten. We geven u toestemming voor het maken van kopieën van deze site als noodzakelijke incidentele handeling tijdens het bekijken ervan. U mag eveneens een kopie voor persoonlijk gebruik afdrukken, van zo veel van de site als redelijkerwijs nodig is voor privédoeleinden. Elk ander gebruik is strikt verboden. U mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming deze site niet framen en niet linken naar een pagina anders dan de homepage. SCA geeft u geen uitdrukkelijk of geïmpliceerd recht op patenten, auteursrechten, handelsmerken of informatie over handelsgeheimen.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie hierin wordt aangeboden "zoals het is", zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie in enige vorm, inclusief garanties voor verkoopbaarheid, afwezigheid van inbreuk van intellectueel eigendom of geschiktheid voor enig bijzonder doel. In het geval dat SCA linkt naar een webpagina van een externe partij, dan is dat linken uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruikers en draagt SCA geen aansprakelijkheid voor de inhoud of juistheid van de informatie op een dergelijke webpagina.

In geen geval zal SCA aansprakelijk zijn voor enige geleden schade in welke vorm dan ook, inclusief maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, bedrijfsonderbrekingen of verlies van informatie, ontstaan uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de informatie, zelfs als SCA over de mogelijkheid van dergelijke schade is geïnformeerd.

SCA biedt verder geen garantie voor de juistheid of compleetheid van de informatie, tekst, grafische afbeeldingen, links of andere items die zich binnen deze informatie kunnen bevinden. SCA kan deze inhoud of de hierin beschreven producten op elk moment zonder enige kennisgeving wijzigen. SCA gaat geen verplichting aan voor het bijwerken van de informatie of andere ingevoerde materialen op deze site.

Verstrekkingen van gebruikers

Enig(e) materiaal, informatie of andere communicatie die/dat u naar deze site overdraagt of op deze site plaatst, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk, niet-exclusief, vrij van royalty's, onomkeerbaar, volledig sublicentieerbaar en onbeschermd ("Communicaties"). SCA gaat geen verplichting aan ten opzichte van deze communicaties.

Het staat SCA vrij om enige Communicatie te openbaren, kopiëren, distribueren, op te nemen en/of anderszins te gebruiken, samen met alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en alle andere zaken die daar onder vallen, voor enig en elk commercieel en niet-commercieel doel.

Als u aan deze site of anderszins aan SCA persoonsgegevens verstrekt, dan geeft u hiermee toestemming voor SCA's gebruik van dergelijke gegevens voor de doeleinden van het beoordelen van uw informatie en het vermarkten van de producten en diensten van SCA, inclusief het recht om de gegevens over te dragen naar het buitenland en uw gegevens op het internet te plaatsen. SCA is volgens de Zweedse wetgeving verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens en u kunt contact opnemen met SCA in het geval van onjuiste gegevens of andere aan de persoonsgegevens gerelateerde kwesties.

U mag geen communicaties plaatsen die als beledigend kunnen worden ervaren of inbreuk maken op de privacy van andere personen of als commerciële marketing beschouwd kunnen worden of die op enige wijze illegaal of ongepast zijn. SCA verwijdert dergelijke communicaties als we ze opmerken en behouden ons het recht voor om u als gebruiker uit te sluiten van onze site of dienst.

Op het gebruik van diensten van externe partijen, zoals Facebook, kunnen ook externe voorwaarden van toepassing zijn. Facebook past bijvoorbeeld hun "Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden" toe op alle gebruikers en bezoekers van Facebook. We raden u aan om deze algemene voorwaarden te lezen voordat u enige dienst van een externe partij gebruikt.

Overig

SCA kan deze Algemene voorwaarden op elk moment aanpassen door dit bericht bij te werken. SCA behoudt zich op elk moment naar eigen inzicht en zonder kennisgeving het recht voor om (1) deze wettelijke verklaring te wijzigen, (2) berichten te controleren en te verwijderen, en/of (3) de beschikbaarheid van de site te beëindigen.

Indien enige voorwaarde, conditie of clausule van deze wettelijke verklaring als onwettig, ongeldig, nietig of om een of andere reden niet uitvoerbaar wordt bepaald, dan zal de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overgebleven voorwaarden, condities of clausules hierdoor op generlei wijze worden beïnvloed of aangetast.

Accepteren van de Algemene voorwaarden

Door zowel het accepteren van de algemene voorwaarden als het bezoeken van de website, stemt u in met het gebruik van cookies. U kunt ook instemmen met het gebruik van cookies door middel van uw instellingen in de webbrowser.

Verstrekkingen van gebruikers

SCA kan u toestaan om informatie, commentaren of andere materialen op onze site, social-mediakanalen of andere diensten te plaatsen. Dit wordt gedaan om de doorstroming van informatie over SCA en onze producten te faciliteren. Zie ook de voorwaarden van dergelijke verstrekkingen van gebruikers, uiteengezet in de wettelijke verklaring (zie boven).