U lijkt zich te bevinden in <country>

Bezoek uw lokale TENA-website voor lokale informatie.

Privacybeleid

Beleid inzake het verwerken van persoonsgegevens

Essity Netherlands B.V. (“Essity”) beoogt dat alle personen van wie door Essity persoonsgegevens worden verwerkt er te allen tijde op kunnen vertrouwen dat hun privacy wordt gerespecteerd en dat er met betrekking tot hun persoonsgegevens zorgvuldigheid wordt betracht. Zie ook de Gedragsregels van de Essity Group.
 
Essity zal zich bij het vergaren en gebruiken van gegevens van personen (“persoonsgegevens”) houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede dit Privacy- en Cookiebeleid. Het doel van dit Privacy- en Cookiebeleid is het uiteenzetten van de beginselen met betrekking tot de verwerking van door u aan ons verschafte of door ons van u verkregen persoonsgegevens.
 
Essity geldt als verantwoordelijke voor het verwerken van de hierin beschreven persoonsgegevens.
 
Door het gebruik van deze website wordt u geacht akkoord te gaan met de hiernavolgende voorwaarden. Onder het kopje "Cookies" vindt u meer informatie over het gebruik van cookies.
 
Informatie – Persoonsgegevens

Essity verwerkt via deze Site verzamelde persoonsgegevens, zoals door u aan Essity opgegeven contactgegevens en andere op u betrekking hebbende informatie, zowel handmatig als geautomatiseerd.
 
De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt (i) om aan een verzoek van u te voldoen of een overeenkomst met u uit te voeren, (ii) om u te informeren over Essity en haar producten en diensten, (iii) voor marktonderzoek en productontwikkeling en (iv) om te voldoen aan op Essity rustende wettelijke verplichtingen.
 
Bij het bezoeken van de Site van Essity kan het hierbij gebruikte IP-adres worden vastgelegd. Wij gebruiken IP-adressen ook om het gebruik van de sites van Essity te meten. (Een IP-adres is een uniek getal waarmee soms de internetverbinding van een gebruiker kan worden geïdentificeerd en wordt elke keer dat u een website bezoekt automatisch door uw webbrowser vermeld.) Een dergelijke meting kan ook bestaan uit het vergaren van informatie over hoe u de Site gebruikt, inclusief het controleren van het gebruik van de Site ter verbetering van de site door Essity, het personaliseren van uw beleving door het specifiek aanpassen van de content die u bekijkt, voor het optimaliseren van uw beleving als gebruiker en ter bepaling van de gebruiksfrequentie. Dit kan ook gelden met betrekking tot uw gebruikersaccounts die u wellicht bij Essity hebt. Tevens kunnen wij de vergaarde gegevens statistisch analyseren.
 
Gevoelige informatie
 
Gevoelige informatie die u via deze Site over uzelf verschaft (bijvoorbeeld informatie over uw fysieke gesteldheid) verwerkt Essity uitsluitend op uw verzoek of anderszins met uw uitdrukkelijke toestemming.
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
 
Wij kunnen derden inschakelen om uw persoonsgegevens ten behoeve van Essity te verwerken. Het is deze derden niet toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden en wij leggen aan hen een geheimhoudingsverplichting ten aanzien van uw persoonsgegevens op.
 
Anders dan hiervoor bedoeld, worden uw persoonsgegevens door ons niet aan andere derden verstrekt, tenzij wij verstrekking daarvan noodzakelijk achten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij behouden ons tevens het recht voor uw persoonsgegevens over te dragen aan een eventuele rechtsopvolger, mochten de activa van Essity of het relevante deel daarvan door deze rechtsopvolger worden verkregen.
 
Bewaartermijn
 
Essity bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, tenzij Essity gebonden is aan een wettelijke bewaarplicht.
 
Toegang tot en correctie van persoonsgegevens
 
U kunt ons met redelijke tussenpozen vragen u te laten weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken en ons vervolgens verzoeken uw gegevens te verbeteren, aanvullen, verwijderen of af te schermen, bijvoorbeeld in geval de gegevens feitelijk onjuist zijn. Als u vragen hebt over ons Privacy- en Cookiebeleid, neem dan contact op met Essity via Arnhemse Bovenweg 120, 3708AH Zeist of info@essity.com

What are cookies?

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.